15. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din Ve Değişim - Şükrü Şimşek

15. YÜZYIL OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYO-KÜLTÜREL YAPI,DİN VE DEĞİŞİM

TOPLUM

Ortak bir geçmişe dayanan, belli mekan ve zamanda oluşturulan ortak bir kültür ile yaşamış insan topluluklarına toplum denir. Toplumlar kendilerini geleceğe taşımak amacını güderler.Bu tutum ise ideal oluşturmak ve millet olmak demektir.Millet olabilmek için geçmişi bilerek geleceğe yürümek için tarih şuuru bilincini sıcak tutmak gerekir.
Tarihini bilmek ve incelemek bir toplum için var oluş kadar önemlidir.Çünkü gelecekte varoluşun kaynağı beraber yaşanılan bir geçmiştir.Türk tarihçiliği modern etkilere girmiş ve sosyo ekonomik açıdan Türk tarihi,kültür tarihi kurumlar tarihi …vs olarak Türk Tarihi yapılan büyük çalışmalarla uzmanlaşma yoluna gitmiş ve Fuat köprülü,Ömer Lütfü Barkan,Halil İnal gibi büyük tarihçiler yetiştirmiştir.

TÜRK TARİHİNDE BİR SÜREKLİLİK VARDIR
Türkiye’de bugünkü sanatın,musikini,güzellik anlayışının,zanaatların,adap gelenek ve görenekten tutun da yemek kültürüne kadar bir Osmanlının devamı söz konusudur.Bu durum Bir millet olarak ne kadar büyük ve güçlü olduğumuzun bir kanıtıdır.

OSMANLI TOPLUM YAPISININ SOSYO-KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ
Sosyologların araştırmaları ışığında Osmanlıyı kendi zamanında güçlü yaşatıp günümüze Osmanlı kültürünü taşıyan en büyük unsurlar şunlardır: Türklük duygusu-islamiyet-Mahalli kültür unsurlarıdır.
İşte bu unsurlar modern Türkiye’nin doğuşunun en büyük üç nedenidir.

MİLLİ KÜLTÜR
15.yüzyılda meydana gelen büyük Osmanlı yükselişi Türklüğünü de beraberinde taşıma ihtiyacını doğurmuştur. Dönemin padişahları Türklüğün hükümdarlık sıfatı olan “Han” sıfatını kullanmışlar Kayı aşiretinin amblemini paralara bastırmışlar Türk dili ve edebiyatında Oğuz Kağan Efsanesini öğretmeye dönüş yapmışlardır. Bu dönemde bir öze dönüş asla inkar edilemez.

15.YÜZYILA YUKARIDAN BİR BAKIŞ

1040 Dandanakan savaşıyla birlikte başlayan Anadolu sevdası 15.yüzyıla geldiğinde amacına çoktan ulaşmış Anadolu ve daha da ilerisi olan Balkanlar artık yüksek oranda Türkleştirilmiştir.Beylik durumundan Devlete hatta imparatorluk gibi büyük bir yapıya büründürülmüş bir Türk egemenliği sağlanmıştır.Hal böyleyken Anadolu ve Rumeli’de reayanın üzerinde adil bir yaklaşım hiç eksik olmamış hatta Müslüman olmayanlar da aynı refah düzeyinde Türk adaletinden payını almışlardır.Bu düşünce ile Osmanlı saltanatı içinde Müslümanların ,Yahudilerin ,Hıristiyanların birbirinden asla ayrı tutulmadığını açıkça ifade edebiliriz.

Hiç yorum yok